Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Pomoc materialna

Informacje dotyczące świadczeń pomocy materialnej (regulamin przyznawania pomocy materialnej, kryteria, harmonogram wypłat, terminy składania wniosków) oraz druki wniosków dostępne na stronie ZUT: ZUT - Pomoc materialna

Pomoc materialna
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Magdalena Wróblewska, pokój 106, WI 1, 
tel.: + 48 91 449 5608

mgr inż. Renata Zielińska, pokój 105, WI 1, 
tel.: + 48 91 449 5663

TERMINY PORZĄDKOWE NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE
ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023
SEMESTR LETNI w roku akademickim 2022/2023
•    STYPENDIUM REKTORA
Student, który złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie
Wydziału do dnia 15 marca 2023 r. otrzyma wypłatę świadczenia,
przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej, zgodnie z listą
rankingową najlepszych studentów, w dniu 20 kwietnia 2023 r. z
wyrównaniem za miesiąc marzec.
UWAGA! Po dniu 15 marca 2023 r. są przygotowywane listy rankingowe
stypendium Rektora. Złożenie wniosku po dniu 15 marca 2023 r. może
skutkować nie zamieszczeniem nazwiska studenta na liście rankingowej
oraz nie przyznaniem stypendium Rektora.
Student składający wniosek, w którym przedstawia takie same osiągnięcia
naukowe, artystyczne lub sportowe, jak w poprzednim semestrze, może
dołączyć Podanie o uznanie osiągnięć z poprzedniego semestru/roku w celu
ich uznania bez powtórnego składania dokumentów potwierdzających ww.
osiągnięcia.

•       STYPENDIUM SOCJALNE (STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI):
Student, który złoży wniosek (wraz z kompletem wymaganych dokumentów) do
dnia 8 marca 2023 r. otrzyma pierwszą wypłatę świadczenia, przyznawanego
na podstawie decyzji administracyjnej, w dniu 20 marca 2023 r.
Student, który złoży wniosek  w terminie od 8 do 31 marca 2023 r.,
otrzyma należne świadczenie w dniu 20 kwietnia 2023 r. z wyrównaniem za
miesiąc marzec.
Uwaga! Student może złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w
tym zwiększonej wysokości), stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz
zapomogi w każdym terminie, ale świadczenie przyznane jest od miesiąca,
w którym student złożył komplet dokumentów.
Szczegóły na stronie:
https://www.zut.edu.pl/zut-studenci/pomoc-materialna-akademiki-kredyty/terminy-skladania-wnioskow-20222023.html

Informujemy, że Rektor ZUT w porozumieniu z Parlamentem Samorządu Studenckiego ZUT podwyższył próg dochodu stypendium socjalnego do kwoty 1294,40 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie studenta (dotychczasowy próg wynosił 1051,70 zł netto).

Podwyższenie progu dochodu umożliwiły zapisy art. 20 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz.U. z 2022 r., poz. 2754).

Dzięki tej zmianie więcej studentów będzie miało szansę na otrzymanie stypendium socjalnego. Zapraszamy studentów, których miesięczny dochód na osobę w rodzinie mieści się ww progu do składania wniosków w pok. 105 lub 106 w budynku WI1.

Szczegółowe kryteria i tryb przyznawania świadczeń  określa Regulamin świadczeń dla studentów ZUT oraz informacje dostępne na stronie: https://www.zut.edu.pl/zut-studenci/pomoc-materialna-akademiki-kredyty/aktualnosci.html

Wnioski o pomoc materialną można składać codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00-13.00 w pokojach 105 i 106 w budynku WI 1.

Wyznacza się dodatkowe terminy przyjmowania wniosków dotyczących pomocy materialnej, przewidziane z myślą o studentach studiów niestacjonarnych:

Sobota - 8.10.2022r. w godz. 9.00 - 13.00, pok. 105, budynek WI1, ul. Żołnierska 49, tel. 91 449 56 63

Stypendium ministra na rok akademicki 2022/2023 może być przyznane studentowi, który w poprzednim roku akademickim 2021/2022 zaliczył rok studiów oraz uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (2022/2023).

Powyższych wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (2022) został przyjęty na studia drugiego stopnia.

Stypendium ministra przysługuje studentom na studiach pierwszego i drugiego stopnia, wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi
lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

UWAGA ! Stypendium nie przysługuje studentowi:

- posiadającemu tytuł zawodowy:

  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

- w przypadku którego łączny okres studiów jest dłuższy niż 12 semestrów, z tym że w przypadku studiów:

  • pierwszego stopnia - gdy jest dłuższy niż 9 semestrów,
  • drugiego stopnia - gdy jest dłuższy niż 7 semestrów.

Do ww. łącznego okresu wlicza się każdy rozpoczęty semestr, nawet jeżeli student przebywał w jego trakcie na urlopie od zajęć w uczelni. Wyjątkiem są semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego - nie są one wliczane do okresu, w którym przysługuje stypendium ministra.

Wniosek o stypendium ministra wypełnia student (przy współpracy z koordynatorem z wydziału) w systemie ZSUN/OSF.

Moduł "wniosek o stypendium ministra dla studenta" będzie dostępny w systemie ZSUN/OSF od 1 października 2022 r.

UWAGA: ostateczny termin wprowadzania wniosków do systemu ZSUN/OSF upływa dnia 19 października 2022 r.

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2022/2023 zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie ZUT: https://www.zut.edu.pl/zut-studenci/pomoc-materialna-akademiki-kredyty/stypendium-ministra-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20222023.html

Wniosek o stypendium ministra wypełnia student (przy współpracy z koordynatorem z wydziału) w systemie ZSUN/OSF.

Zamiar złożenia wniosku należy niezwłocznie zgłosić mailowo do koordynatora z wydziału na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Proszę również o uzupełnienie informacji znajdującej się na stronie głównej WI: https://www.wi.zut.edu.pl/pl/dla-studenta/sprawy-studenckie/aktualnosci-studenckie/stypendium-ministra-2022-2023  

o poniższą informację:
Zamiar złożenia wniosku należy niezwłocznie zgłosić mailowo do koordynatora z wydziału na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

•    TERMINY PORZĄDKOWE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA
Student, który złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 15 marca 2022 r. otrzyma wypłatę świadczenia, przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej, zgodnie z listą rankingową najlepszych studentów, w dniu 22 kwietnia 2022 r. z wyrównaniem za miesiąc marzec.
UWAGA! Po dniu 15 marca 2022 r. są przygotowywane listy rankingowe stypendium Rektora. Złożenie wniosku po dniu 15 marca 2022 r.  może skutkować nie zamieszczeniem nazwiska studenta na liście rankingowej oraz nie przyznaniem stypendium Rektora.
•    TERMINY PORZĄDKOWE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO (STYPENDIUM SOCJALNEGO W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI):
Student, który złoży wniosek (wraz z kompletem wymaganych dokumentów) do dnia 8 marca 2022 r. otrzyma pierwszą wypłatę świadczenia, przyznawanego na podstawie decyzji administracyjnej, w dniu 22 marca 2022 r.
Student, który złoży wniosek  w terminie od 9 do 31 marca 2022 r., otrzyma należne świadczenie w dniu 22 kwietnia 2022 r. z wyrównaniem za miesiąc marzec.
Uwaga! Student może złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym zwiększonej wysokości), stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi w każdym terminie, ale świadczenie przyznane jest od miesiąca, w którym student złożył komplet dokumentów.
Regulamin świadczeń dla studentów w najbliższym czasie zostanie zmieniony. Będą obowiązywać nowe wnioski o świadczenia dostępne do pobrania przed pok. 105 i 106 WI 1 lub  na stronie:
https://www.zut.edu.pl/zut-studenci/pomoc-materialna-akademiki-kredyty/wzory-wnioskow-o-stypendia.html

icon Terminy składania wniosków 2021 lato [15.0K] icon Zmiany w Regulaminie Świadczeń dla Studentów 2022 [15.0K]