Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Finansowanie projektów badawczych

W dniu 22 maja JM Rektor ZUT wydał dwa zarządzenia regulujące procedury przy ubieganiu się o środki finansowe przy realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych. Linki do pełnych treści tych zarządzeń dostępne są poniżej:

ZARZĄDZENIE NR 35 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie procedury postępowania przy ubieganiu się o środki finansowe oraz przy realizacji i rozliczania projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych 

http://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzop/zarz_35_2018.pdf


ZARZĄDZENIE NR 36 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zasad określających wysokość i podział kosztów pośrednich w poszczególnych rodzajach działalności badawczej i pozabadawczej, projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, źródeł zewnętrznych oraz innych mechanizmów finansowych

http://www.zut.edu.pl/fileadmin/pliki/dzop/zarz_36_2018.pdf

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza konkurs w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia, realizowanego wraz z Narodowym Centrum Nauki, dotyczącego wsparcia praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych - TANGO.

Wspólne Przedsięwzięcie TANGO ma na celu wsparcie rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych. Program skierowany jest do jednostek naukowych podejmujących działania dotyczące praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników badań podstawowych.

Nabór Wniosków prowadzony będzie w systemie elektronicznym OSF, dostępnym pod adresem: https://osf.opi.org.pl, w sposób ciągły od dnia 14 czerwca 2018 do dnia 20 grudnia 2018 roku (do godz. 16:00) w podziale na dwa etapy:

  • Etap I: od dnia 14 czerwca do dnia 21 września 2018 r. (do godz. 16:00);
  • Etap II: od momentu zamknięcia Etapu I do dnia 20 grudnia 2018 r. (do godz. 16:00).

Szczegółowe informacje dotyczące Programu oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/tango/konkurs-nr-3/dokumenty-do-pobrania/

Do 29 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do wybitnych naukowców z Polski lub zagranicy o uznanym dorobku naukowym, którzy będą w Polsce kierować jednostkami naukowymi tworzonymi według najlepszych światowych wzorców. 

Efektem programu ma być powstanie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej ośrodków naukowych, stosujących najlepsze międzynarodowe praktyki w zakresie identyfikacji problemów badawczych, zarządzania badaniami, polityki personalnej i komercjalizacji wiedzy. 

Podjęta tematyka badawcza powinna być zgodna z listą Krajowych Inteligentnych Specjalizacji: https://www.fnp.org.pl/assets/Opisy-KIS_wersja-finalna_stycze%C5%84-2018-FINAL.pdf

Wnioskodawcami w programie MAB mogą być wybitni uczeni z Polski lub z zagranicy, którzy chcą podjąć się kierowania projektem i zarządzania całą jednostką w pierwszym okresie jej istnienia. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku i zrealizowania projektu MAB jest współpraca z renomowanym w danej dziedzinie ośrodkiem badawczym z zagranicy. Każdy wniosek podlega ocenie formalnej i trzyczęściowej ocenie merytorycznej dokonywanej przez zagranicznych ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym, a także przez recenzentów.

Więcej szczegółów na stronie: https://www.fnp.org.pl/rusza-ostatni-otwarty-ogolnopolski-konkurs-w-programie-mab/

15 czerwca 2018 r. mija termin składania wniosków do NCN na konkursy: 

OPUS 15 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, PRELUDIUM 15 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Termin wewnętrzny ZUT - 30 maja 2018 r.

Na stronie https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do są już dostępne formularze wniosków dla ww. konkursów. 

OPUS 15, PRELUDIUM 15 – najważniejsze zmiany w dokumentacji konkursowej:

  • skrócony opis projektu badawczego – od edycji 15 konkursu OPUS i PRELUDIUM skrócony opis projektu badawczego sporządzany będzie jedynie w języku angielskim;
  • streszczenie projektu badawczego – od edycji 15 konkursu OPUS i PRELUDIUM streszczenie projektu badawczego sporządzane będzie jedynie w języku angielskim;
  • oświadczenia –  w związku z zamieszczeniem nieprawidłowej podstawy przetwarzania danych osobowych zawartych we wniosku o finansowanie projektu badawczego, zmienia się treść załącznika oświadczenia dla kierownika projektu i opiekuna naukowego dostępna w systemie ZSUN-OSF. W związku z wprowadzoną powyżej zmianą, podstawę przetwarzania z dniem 25 maja 2018 r. stanowić będzie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1). Tym samym nie jest wymagana zgoda kierownika projektu i opiekuna naukowego na przetwarzanie ich danych osobowy i jednocześnie zniesione jest w stosunku do tych zgód kryterium wymagalności.

Pojawiła się również możliwość pracy nad skróconym i szczegółowym opisem projektu badawczego aż do momentu wysłania wniosku do NCN. W trakcie pracy nad wnioskiem należy w systemie ZSUN/OSF załączyć wstępną wersję opisów. Po uzyskaniu wszystkich wymaganych podpisów, wnioskodawca w dalszym ciągu może zaktualizować skrócony i szczegółowy opis projektu. Nie trzeba powracać do edycji całego wniosku, opis można zaktualizować poprzez zamianę pliku w odpowiedniej zakładce: Skrócony opis projektu lub Szczegółowy opis projektu.

1. Ogólnopolski konkurs Szefa ABW na najlepszą pracę doktorską, magisterską lub licencjacką dotyczącą bezpieczeństwa państwa w kontekście zagrożeń wywiadowczych, terrorystycznych, ekonomicznych. Do konkursu uczestnicy zgłaszają własną pracę doktorską (I kategoria)
napisaną w języku polskim i obronioną w latach 2015−2018 albo pracę magisterską lub licencjacką (II kategoria) napisaną w języku polskim i obronioną na ocenę bardzo dobrą w roku akademickim 2017/2018 lub roku ubiegłym (2016/2017). Celem konkursu jest promowanie i upowszechnianie problematyki
bezpieczeństwa wewnętrznego państwa wśród studentów i kadry akademickiej, zwiększanie świadomości społecznej w tym zakresie oraz profilaktyka i edukacja na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego.

Prace należy przesłać do 30 września 2018 r.
Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://www.abw.gov.pl/pl/konkurs/1313,Edycja-VII-20162017.html


2. NAWA – konkurs na wymianę naukowców. Celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany
osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/oferta-wyjazdowa

3. Konkurs w ramach Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” POIR na B+R (badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), skierowany do konsorcjów, w których skład wchodzi minimum jedna jednostka naukowa oraz minimum jedno przedsiębiorstwo. Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.

Wnioski można składać od 16 maja do 16 lipca 2018 r.
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/projekty-aplikacyjne2018/


4. Akcje Marii Skłodowskiej-Curie - do 12 września 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Individual Fellowships, który organizowany jest w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie. Celem konkursu jest umożliwienie indywidualnym naukowcom zdobywania nowej wiedzy i pracy nad projektami w dowolnym miejscu Europy i świata w wybranej jednostce. Przyznane granty mają także rozwijać innowacyjność i kreatywność naukowców.
Zgodnie z regulaminem konkursu wnioskodawca w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją, przygotowuje projekt badawczo-szkoleniowy. Czas trwania pobytu badawczo-szkoleniowego może wynosić od 12 do 36 miesięcy.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://www.granty-na-badania.com/2018/04/akcje-marii-skodowskiej-curie.html