Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Finansowanie projektów badawczych

Od 17 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w trybie ciągłym NCN prowadzi nabór wniosków w ramach konkursu Miniatura 2.

W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie środków na realizację pojedynczego zadania badawczego. 

Zgłaszane projekty mogą być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki:

 • uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem,
 • nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych,
 • nie są laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
 • są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

W ramach wniosku możliwe będzie uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł. Wniosek będzie mógł zakładać realizację jednego spośród następujących działań:

 • badania wstępne,
 • badania pilotażowe,
 • kwerenda,
 • staż naukowy,
 • wyjazd konferencyjny,
 • wyjazd badawczy,
 • wyjazd konsultacyjny.

Szczegóły konkursu znajdą Państwo na stronie: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura2 

Od 15 marca 2018 r. do 15 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 15 i Preludium 15, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. 

Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl

OPUS 15 - to konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). W konkursie Opus 15 nie ma dolnej i górnej granicy budżetu zgłaszanych projektów. Budżet całego konkursu wynosi 300 mln zł.

Ogłoszenie konkursu Opus 15 na stronie NCN: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/ konkursy/opus15

PRELUDIUM 15 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Budżet zgłaszanych projektów nie może przekraczać:

 • 70 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
 • 140 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące;
 • 210 000 zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.

Zespół stworzony do realizacji projektu w ramach konkursu Preludium 15 może liczyć maksymalnie trzy osoby. Wśród nich może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy - opiekun projektu. Opiekunem projektu może być także osoba ze stopniem naukowym doktora. Opiekun projektu nie może uzyskiwać korzyści finansowych z realizacji projektu.

W ramach planowanych wydatków, możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej. Jej koszt nie może przekraczać 30% całego budżetu projektu. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). Budżet całego konkursu wynosi 30 mln zł.

Ogłoszenie konkursu Preludium 15 na stronie NCN: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/ konkursy/preludium15

Od 22 marca 2018 r. do 22 listopada 2018 r. można składać wnioski w ramach programu Bon na Innowacje dla MŚP. Działanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. W ramach programu wartość składanego projektu może wynosić od 60 000 zł do 400 000 zł. Budżet konkursu wynosi 70 mln zł.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie: https://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-dla-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-poddzialania-2-3-2-poir-etap-i-uslugowy-2018-r

5 lutego 2018 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach Programu AAL. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby starsze.

Data zamknięcia naboru: 28.05.2018 r.

Temat konkursu: Small Solutions for Ageing Well

Zakres konkursu:

The aim of this international call for proposals is to support innovative, transnational and multi-disciplinary collaborative projects developing ICT-based solutions by targeting any application area(s) within the AAL domain; the call text provides with further information on the relevant AAL taxonomy and the specified target markets. For the first time, the call allows for more flexibility regarding the scope, size and duration of the submitted projects by including a new type of instrument, namely the "small collaborative project"

Szczegóły na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/aal/aktualnosci/art,5967,otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-aal-2018-call-programu-aal.html

Przypominamy, że jeszcze do 5 marca można składać wnioski w konkursie w programach: FIRST TEAM, HOMING oraz POWROTY. Do zdobycia jest łącznie 37 mln zł. O środki mogą ubiegać się młodzi doktorzy (do pięciu lat po doktoracie), niezależnie od narodowości, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki. TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI: 05.03.2018


FIRST TEAM
Granty dla pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej, posiadających stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat. W ramach programu finansowane są projekty trwające do 36 miesięcy z możliwością przedłużenia. 

Szczegóły na stronie: https://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/


HOMING
Granty na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy. Wnioskodawca w konkursie musi spełnić łącznie następujące warunki:

 • przebywał poza Polską nieprzerwanie przez co najmniej 9 miesięcy w celu prowadzenia badan naukowych;
 • ma zamiar przyjechać do Polski nie później niż w terminie rozpoczęcia projektu lub przyjechał do Polski nie wcześniej niż w roku poprzedzającym termin składania wniosków w konkursie.

Kierownik projektu na czas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 60% etatu na rzecz projektu. 

Szczegóły na stronie: https://www.fnp.org.pl/oferta/homing/


POWROTY
Granty na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających do pracy naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem lub pracą poza obszarem nauki. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy. Wnioskodawca w konkursie jest osobą powracającą do pracy naukowej po przerwie trwającej co najmniej 9 miesięcy, spowodowanej w szczególności pracą w innych sektorach gospodarki lub w sektorze B+R, ale bez udziału w prowadzeniu badań (np. broker naukowo-technologiczny, administracja, zarządzanie) lub po przerwie związanej z rodzicielstwem. Kierownik projektu na czas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 60% etatu na rzecz projektu.

Szczegóły na stronie: 
https://www.fnp.org.pl/oferta/powroty/