Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Finansowanie projektów badawczych

Od 22 marca 2018 r. do 22 listopada 2018 r. można składać wnioski w ramach programu Bon na Innowacje dla MŚP. Działanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. W ramach programu wartość składanego projektu może wynosić od 60 000 zł do 400 000 zł. Budżet konkursu wynosi 70 mln zł.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie: https://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-dla-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-poddzialania-2-3-2-poir-etap-i-uslugowy-2018-r

5 lutego 2018 r. otwarto nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach Programu AAL. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby starsze.

Data zamknięcia naboru: 28.05.2018 r.

Temat konkursu: Small Solutions for Ageing Well

Zakres konkursu:

The aim of this international call for proposals is to support innovative, transnational and multi-disciplinary collaborative projects developing ICT-based solutions by targeting any application area(s) within the AAL domain; the call text provides with further information on the relevant AAL taxonomy and the specified target markets. For the first time, the call allows for more flexibility regarding the scope, size and duration of the submitted projects by including a new type of instrument, namely the "small collaborative project"

Szczegóły na stronie: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna-/inne-inicjatywy-wielostronne/aal/aktualnosci/art,5967,otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-aal-2018-call-programu-aal.html

Przypominamy, że jeszcze do 5 marca można składać wnioski w konkursie w programach: FIRST TEAM, HOMING oraz POWROTY. Do zdobycia jest łącznie 37 mln zł. O środki mogą ubiegać się młodzi doktorzy (do pięciu lat po doktoracie), niezależnie od narodowości, reprezentujący wszystkie dziedziny nauki. TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI: 05.03.2018


FIRST TEAM
Granty dla pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej, posiadających stopień naukowy doktora nie dłużej niż przez 5 lat. W ramach programu finansowane są projekty trwające do 36 miesięcy z możliwością przedłużenia. 

Szczegóły na stronie: https://www.fnp.org.pl/oferta/first-team/


HOMING
Granty na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy. Wnioskodawca w konkursie musi spełnić łącznie następujące warunki:

 • przebywał poza Polską nieprzerwanie przez co najmniej 9 miesięcy w celu prowadzenia badan naukowych;
 • ma zamiar przyjechać do Polski nie później niż w terminie rozpoczęcia projektu lub przyjechał do Polski nie wcześniej niż w roku poprzedzającym termin składania wniosków w konkursie.

Kierownik projektu na czas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 60% etatu na rzecz projektu. 

Szczegóły na stronie: https://www.fnp.org.pl/oferta/homing/


POWROTY
Granty na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających do pracy naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem lub pracą poza obszarem nauki. W ramach programu finansowane będą projekty trwające do 24 miesięcy. Wnioskodawca w konkursie jest osobą powracającą do pracy naukowej po przerwie trwającej co najmniej 9 miesięcy, spowodowanej w szczególności pracą w innych sektorach gospodarki lub w sektorze B+R, ale bez udziału w prowadzeniu badań (np. broker naukowo-technologiczny, administracja, zarządzanie) lub po przerwie związanej z rodzicielstwem. Kierownik projektu na czas jego realizacji będzie zatrudniony w jednostce co najmniej w wymiarze 60% etatu na rzecz projektu.

Szczegóły na stronie: 
https://www.fnp.org.pl/oferta/powroty/

Nabór wniosków planowany jest w kwietniu 2018 r. i będzie prowadzony w trybie ciągłym. Budżet konkursu wyniesie 20 mln zł.

W ramach wniosku możliwe będzie uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł. Wniosek będzie mógł zakładać realizację jednego spośród następujących działań: 

 • badania wstępne,
 • badania pilotażowe,
 • kwerenda,
 • staż naukowy,
 • wyjazd konferencyjny,
 • wyjazd badawczy,
 • wyjazd konsultacyjny.

Zgłaszane projekty będą mogły być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki: 

 • uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem
 • nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych;
 • nie są laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
 • są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

Szczegółowe zasady konkursu Miniatura 2 zawiera Uchwała NR 4/2018 Rady Narodowego Centrum Nauki z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie MINIATURA 2 na działanie naukowe : https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2018/uchwala4_2018.pdf   

Katalog kosztów dopuszczalnych w ramach konkursu Miniatura 2: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2018/uchwala4_2018-zal1.pdf
Zakres danych wymaganych we wniosku w konkursie Miniatura 2: https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2018/uchwala4_2018-zal3.pdf

Narodowe Centrum Nauki wprowadza następujące ułatwienia w procesie ubiegania się o granty i ich realizacji:

 1. Koszty będą kwalifikowalne po uprawomocnieniu się decyzji o przyznaniu finansowania (dotychczas koszty w projektach były kwalifikowalne dopiero po podpisaniu umowy). Zmiana wchodzi w życie już począwszy od konkursów MAESTRO 9, SONATA 13, SONATA BIS 7, HARMONIA 9.
 2. Wnioski z niewielkimi uchybieniami w kosztorysie (kosztami niekwalifikowalnymi) nie będą odrzucane z konkursu na etapie oceny formalnej. Zmiana obowiązuje począwszy od konkursów OPUS 14, PRELUDIUM 14 oraz DAINA 1.
 3. Datę rozpoczęcia realizacji projektu będzie można zaproponować w e-mailu wysłanym do opiekuna projektu w NCN.
 4. Projekt będzie można przenieść do innej jednostki nie tylko, jak dotychczas, w trakcie jego realizacji (czyli już po podpisaniu umowy), ale również przed podpisaniem umowy, a po uprawomocnieniu się decyzji o przyznaniu finansowania.
 5. Począwszy od konkursów, których ogłoszenie jest planowane na 15 września 2018 r. nie trzeba będzie do każdego wniosku o finansowanie załączać dodatkowego formularza w systemie ZSUN/OSF sprawdzającego, czy wniosek obejmuje udzielenie pomocy publicznej.
 6. W przypadku wniosków składanych przez osoby fizyczne zostaną zlikwidowane oświadczenia o zatrudnianiu kierownika projektu, które jednostka przedstawiała po wydaniu promesy, a przed otrzymaniem decyzji o finansowaniu projektu.
 7. Skrócony i szczegółowy opis projektu będą załącznikami do wniosku, dzięki czemu prace nad merytoryczną częścią projektu będą mogły trwać do zamknięcia naboru wniosków. Obydwa załączniki będą sporządzane w języku angielskim. Dotychczas skrócony opis projektu był sporządzany w języku polskim, a opisy stanowiły część wniosku.
 8. Okres realizacji projektu będzie można wydłużyć do 12 miesięcy bez uzyskiwania zgody Centrum (dotychczas do 6 miesięcy).
 9. Lista planowanej do zakupienia w projekcie aparatury nie będzie wiążąca na etapie jego realizacji.
 10. W przypadku zatrudnienia etatowego z funduszy grantowych, nie będzie przeciwwskazań, żeby jednostka dofinansowała wynagrodzenia z własnych środków.

Zmiany dotyczące realizacji grantów będą działać WSTECZ – będą mogły być zastosowane do już trwających projektów.