Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Na dzień 14.12.2018 r. planowane jest rozpoczęcie naboru do niżej wymienionych konkursów:

ETIUDA – konkurs na stypendia doktorskie dla osób rozpoczynających karierę naukową, które przygotowują rozprawę doktorską i mają otwarty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub które zobowiążą się do wszczęcia przewodu doktorskiego do dnia 30 czerwca 2019 r.

UWERTURA – konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC, skierowany do osób planujących wystąpienie o finansowanie projektów badawczych przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council, ERC).

Celem konkursu jest wsparcie uczonych prowadzących badania naukowe w polskich jednostkach naukowych w skutecznym występowaniu o środki europejskie na realizację prowadzonych badań i zwiększenie ich udziału w gronie laureatów grantów ERC. Staże w zespołach badawczych realizujących badania dzięki wsparciu ERC wzmocnią profil naukowy kandydatów do grantów ERC, stworzą możliwość zdobycia wiedzy i cennego doświadczenia w międzynarodowym systemie grantowym. Konkurs organizowany jest w porozumieniu z Europejską Radą ds. Badań Naukowych (ERC) na podstawie programu „Fellowship Schemes to Visit ERC Grantees”. Staż może być realizowany przez osoby, które:

  • posiadają co najmniej stopień naukowy doktora,
  • są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w jednostce naukowej,
  • realizowały lub realizują w charakterze kierownika projekt badawczy finansowany w ramach konkursów NCN,
  • nie są laureatami konkursu ERC,
  • wystąpią w roli kierownika projektu we wniosku składanym do ERC.

SONATINA – na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

Zgodnie z harmonogramem, nabór ww. wniosków prowadzony będzie do 15.03.2019 r. Szczegóły na stronie: https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy