Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich przyjmowani są na studia I stopnia (na zasadach zawartych w uchwale nr 198 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w sprawie warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia) z uwzględnieniem preferencji polegających na przyznaniu kandydatowi:

  • maksymalnej liczby punktów w procesie rekrutacji,
  • zwolnieniu z opłaty rekrutacyjnej.

Podstawą do skorzystania z preferencji, są:

  • dokonanie rejestracji w Internetowej Rekrutacji Kandydatów IRK,
  • przedstawienie dokumentu wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady, konkursu, stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty,
  • złożenie kompletu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji na studia,

      w terminie określonym harmonogramem rekrutacji w ZUT na dany rok akademicki.