Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO

PRZYJĘCIA NA STUDIA II STOPNIA -  ROK AKADEMICKI 2020/2021 – semestr zimowy

Kandydat zakwalifikowany do przyjęcia na studia II stopnia w wyniku postępowania rekrutacyjnego zobowiązany jest złożyć w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej następujący komplet dokumentów:

  1. ankieta osobowa wydruk elektronicznego formularza podania na studia z podpisem kandydata (wydruk z Internetowego Systemu Rekrutacji ISR),
  2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów inżynierskich, licencjackich lub magisterskich – oryginał do wglądu wydziałowej komisji rekrutacyjnej, ewentualnie zaświadczenie z uczelni o numerze posiadanego dyplomu oraz kserokopia suplementu lub wypis z przebiegu studiów,
  3. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów - w przypadku gdy brak takiej informacji w suplemencie lub indeksie),
  4. indeks lub wyciąg z indeksu potwierdzony przez macierzystą uczelnię – w przypadku kandydatów nieposiadających suplementu,
  5. zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań u kandydata do podjęcia studiów na obra­nym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami Ministerstwa Zdrowia (skierowanie na badania lekarskie będzie można pobrać w siedzibie wydziałowej komisji rekrutacyjnej odpowiedniej dla danego kierunku, badania lekarskie nie są wymagane na kierunkach: architektura, ekonomia, projektowanie architektury wnętrz i otoczenia),
  6.  jedna fotografia (aktualna kolorowa, spełniająca wymagania zdjęcia do dowodu osobistego) o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, bez nakrycia głowy (podpisana: imieniem, nazwiskiem i nr PESEL), oraz dodatkowo wersja elektroniczna zdjęcia, którą należy przesłać przez ISR,
  7. dowód  wniesienia opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy wygenerowany z ISR,
  8. oświadczenie o gotowości podjęcia studiów (wydruk z ISR),
  9. zaświadczenie złożenia kompletu dokumentów (wydruk z ISR),
  10. dokument tożsamości (do wglądu komisji rekrutacyjnej).