Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Pomoc materialna

Informacje dotyczące świadczeń pomocy materialnej (regulamin przyznawania pomocy materialnej, kryteria, harmonogram wypłat, terminy składania wniosków) oraz druki wniosków dostępne na stronie ZUT: ZUT - Pomoc materialna

SEMESTR LETNI

Student, który złożył wniosek (wraz z kompletem wymaganych dokumentów) do dnia 09 marca 2020 r., otrzyma pierwszą wypłatę świadczenia przyznawanego na podstawie decyzji administracyjnej w dniu 23.03.2020 r. Student, który złożył wniosek po dniu 09 marca 2020 r., otrzyma należne świadczenie w dniu 22.04.2020 r. z wyrównaniem za miesiąc marzec.

Więcej informacji na stronie ZUT.

W ZWIĄZKU Z ART. 419 USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. - PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE (DZ. U. POZ. 1668), NOWY HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU STYPENDIALNEGO.

ZARZĄDZENIE NR 60 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

ZARZĄDZENIE NR 61 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wysokości świadczeń stypendialnych dla studentów w roku akademickim 2019/2020

Harmonogram wypłat stypendiów - Link