Ogłoszenia dla pracowników

Stypendia rządu francuskiego na pobyt badawczy dla polskich naukowców.

 • Dla kogo? pobyt badawczy przeznaczone są dla polskich naukowców
 • Czas trwaniaod 1 do 3 miesiący. Pobyt naukowy musi zostać zrealizowany między 15 lipca i 31 grudnia 2018 roku.
 • Wysokość stypendium: Stypendysta naukowiec otrzymuje 1375 € na każdy miesiąc pobytu we Francji
 • Najpóźniej do północy: 16 maja 2018 roku.

więcej informacji...

 

Stypendium Ambasady Francji w Polsce oraz Instytutu Francuskiego za badania z zastosowaniami terapeutycznymi. Na laureata czeka miesięczny pobyt badawczy we Francji.

Stypendium przyznane zostanie w ramach V edycji prestiżowego konkursu Prix Galien Polska nagradzającego twórców innowacji w farmacji i medycynie.

 • Wysokość stypendium: Stypendysta naukowiec otrzymuje 1700 € na każdy miesiąc pobytu we Francji
 • Najpóźniej do północy: 27 kwietnia 2018 roku.

więcej informacji...

 

Warszawa, 12 czerwca 2018 : Save the date!
Polsko – Francuskie Forum Nauki i Innowacji
4. edycja

Kiedy ?  12 czerwca 2018, 9.30 – 16.30
 
Gdzie ? Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66, Warszawa

Cele : 

 • Promocja polsko-francuskiej współpracy w zakresie badań i innowacji
 • Obchody 60 lat istnienia Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW
 • Zaakcentowanie możliwości oferowanych przez europejskie programy badawcze

Uczestnicy: naukowcy, francuscy i polscy operatorzy naukowi, działy R&D przedsiębiorstw, uczelniane biura współpracy z zagranicą, studenci

więcej informacji...

 

 

Celem tego dwustronnego programu badań jest rozwijanie wymiany naukowej i technologicznej na wysokim poziomie pomiędzy francuskimi i polskimizespołami badawczymi, poprzez wspieranie nowo nawiązywanej współpracy, włączanie w nią młodych naukowców i doktorantów oraz otwieranie perspektyw na prowadzenie projektów europejskich

więcej informacji...

Od 17 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w trybie ciągłym NCN prowadzi nabór wniosków w ramach konkursu Miniatura 2.

W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie środków na realizację pojedynczego zadania badawczego. 

Zgłaszane projekty mogą być realizowane przez osoby, które spełniają następujące warunki:

 • uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem,
 • nie kierowały i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki lub finansowanych w ramach innych konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych,
 • nie są laureatami konkursów Narodowego Centrum Nauki na stypendia doktorskie lub staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
 • są zatrudnione przez wnioskodawcę na podstawie umowy o pracę.

W ramach wniosku możliwe będzie uzyskanie wsparcia w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł. Wniosek będzie mógł zakładać realizację jednego spośród następujących działań:

 • badania wstępne,
 • badania pilotażowe,
 • kwerenda,
 • staż naukowy,
 • wyjazd konferencyjny,
 • wyjazd badawczy,
 • wyjazd konsultacyjny.

Szczegóły konkursu znajdą Państwo na stronie: https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura2 

Do 31 marca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu ministra na nagrody dla nauczycieli akademickich. Nagrody przyznawane są w kategoriach: osiągnięcia naukowe, osiągnięcia dydaktyczne oraz osiągnięcia organizacyjne nauczycieli akademickich.

Zasady przyznawania nagród regulowane są przez rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1462): http://dziennikustaw.gov.pl/ du/2016/1462

Zgodnie z treścią rozporządzenia nagrody przyznaje się za:

 1. osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania w poprzednim roku kalendarzowym   
  • stopnia naukowego doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki;
  • stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki.
 2. osiągnięcia dydaktyczne obejmujące:
  • innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych;
  • nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych;
  • autorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich;
 3. osiągnięcia organizacyjne za działania, które znacząco wpłynęły na poprawę:
  • jakości prowadzonych w uczelni badań naukowych i prac rozwojowych;
  • jakości dydaktyki i kształcenia;
  • współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności za: 1. prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców, 2. opracowanie programów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmujących umiejętności niezbędne na rynku pracy;
  • zarządzania uczelnią, w szczególności poprawę jej gospodarki finansowej;
 4. całokształt dorobku obejmujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki.

O nagrodę mogą się ubiegać nauczyciele akademiccy posiadający obywatelstwo polskie, w tym pracujący za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali omawiane osiągnięcia.

Informacja o konkursie na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-nagrod-ministra-dla-nauczycieli-akademickich_20180130.html

W związku z nasilonymi ostatnio próbami wyłudzenia hasła poprzez mail informujący o konieczności "uaktualnienia" konta, UCI przypomina, że nie wysyła tego typu listów do użytkowników usługi pocztowej.

Prosimy o ignorowanie tej korespondencji.

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydział Informatyki w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2017/2018 semestr zimowy